Villkor och bestämmelser

ZOE KARSSEN - Allmänna villkor för Thuiswinkel.org

 

Index

Article 1 – Definitioner 

Article 2 –Näringsidkarens identitet

Article 3 – Tillämplighet 

Article 4 – Erbjudandet

Article 5 – Kontraktet 

Article 6 – Rätt till ångerrätt 

Article 7 – Kundernas skyldigheter i händelse av återkallelse

Article 8 – Kunder som utnyttjar sin ångerrätt och kostnaderna för detta. 

Article 9 – Näringsidkarens skyldigheter i händelse av återkallelse

Article 10 – Att utesluta ångerrätten 

Article 11 – Priset 

Article 12 – Fullgörande av kontrakt 

Article 13 – Leverans och genomförande 

Article 14 – Betalning 

Article 15 – Klagomålsförfarandet

Article 16 – Tvister

Article 17 – Ytterligare eller andra bestämmelser 

Article 1 – Definitioner

Följande definitioner gäller i dessa villkor: 1. Tilläggsavtal: Ett avtal där en konsument skaffar produkter via ett distansavtal och en näringsidkare eller en tredje part levererar dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i enlighet med ett avtal mellan den tredje parten och näringsidkaren;

 1. Ångerfrist: den tid inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 2. Konsument: en fysisk person vars handlingar inte utförs i syfte att uppnå mål som rör handel, yrke eller affärsverksamhet;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitalt innehåll: data som produceras och tillhandahålls i digital form;
 5. Transaktion med längre löptid: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där skyldigheten att leverera och/eller köpa är utspridd över en viss tidsperiod;
 6. Varaktigt medium: varje medel - inklusive e-post - som gör det möjligt för en konsument eller näringsidkare att lagra information som är personligt riktad till honom eller henne på ett sätt som underlättar framtida användning eller konsultation av informationen under en period som är förenlig med det syfte som informationen är avsedd för, och som underlättar oförändrad reproduktion av den lagrade informationen8 . Ångerrätt: Möjlighet för en konsument att avstå från ett distansavtal inom ångerfristen;
 7. Ångerrätt: Möjlighet för en konsument att avstå från ett distansavtal inom ångerfristen;
 8. Handlare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter på distans;
 9. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument inom ramen för ett system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, där en eller flera tekniker för distanskommunikation helt eller delvis används fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås;
 10. Förlaga för ångerrätt: den europeiska förlaga för ångerrätt som ingår i bilaga I till dessa villkor. Näringsidkaren är inte skyldig att tillhandahålla bilaga I om konsumenten inte har någon ångerrätt i fråga om sin beställning;
 11. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att kommunicera om näringsidkarens erbjudande och ingå ett avtal, utan att konsumenten och näringsidkaren behöver befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt.

Article 2 – Näringsidkarens identitet

Namnhandlare: Zoe Karssen, verksam under namnet Fashion Invest ZK B.V.

Registrerad adress: Leidsevaartweg 1F, 2106 NA, Heemstede, Nederländerna.
Telefon: +31232052199
E-post: info@zoekarssen.com
Handelskammarens nummer: 74440330
Momsregistreringsnummer: NL859900356B01

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från en näringsidkare och för alla distansavtal som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument. 
 2. Innan ett distansavtal ingås kommer konsumenten att få tillgång till texten till dessa allmänna villkor. Om detta inte är rimligt möjligt ska näringsidkaren innan distansavtalet ingås ange på vilket sätt de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i näringsidkarens lokaler och att de ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt skall konsumenten, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, få texten till dessa allmänna villkor elektroniskt, på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, ange var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de på konsumentens begäran ska skickas till konsumenten utan kostnad, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
 4. Om särskilda produkt- eller tjänstebaserade villkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje stycket analogt och konsumenten kan alltid åberopa det tillämpliga villkoret som är mest fördelaktigt för honom eller henne i händelse av oförenliga allmänna villkor.

Article 4 – Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller omfattas av villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om näringsidkaren använder sig av illustrationer ska dessa vara en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Näringsidkaren är inte bunden av uppenbara fel eller misstag i erbjudandet.
 3. Varje erbjudande innehåller information som klargör för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till accept av erbjudandet.

Article 5 – Kontraktet

 1. Avtalet kommer att ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet har uppfyllts.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Konsumenten kan häva avtalet så länge som näringsidkaren inte har bekräftat att han eller hon har accepterat erbjudandet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Näringsidkaren kan - inom lagstadgade ramar - få information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om denna undersökning ger näringsidkaren goda skäl att vägra ingå avtalet har han rätt att med motivering avvisa en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet av den.
 5. Näringsidkaren ska senast vid leverans av en vara, en tjänst eller ett digitalt innehåll skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt varaktigt medium:a. adressen till näringsidkarens kontor där konsumenten kan lämna in klagomål ;b. villkoren för att konsumenten ska kunna utnyttja ångerrätten och hur detta ska ske, eller en tydlig förklaring om att ångerrätten inte kan utnyttjas ;c. Information om garantier och befintlig service efter försäljning ;d. Priset, inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller det digitala innehållet; leveranskostnaderna i den mån de är tillämpliga, och sättet för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet ;e. Kraven för att säga upp avtalet, om avtalets varaktighet överstiger ett år eller om det är obestämt ;f. Om konsumenten har en ångerrätt, förlagan till formuläret för ångerrätt.

Article 6 – Rätt till ångerrätt

Vid leverans av produkter

 1. Vid köp av produkter har konsumenten rätt att häva avtalet utan att ange skäl under en period på minst 14 dagar. Näringsidkaren har rätt att fråga konsumenten om orsaken till upplösningen, men konsumenten är inte skyldig att uppge sina skäl.
 2. Den period som anges i punkt. 1 börjar löpa dagen efter det att konsumenten eller en av konsumenten utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit emot produkten, eller:a. om konsumenten har beställt flera produkter: den dag då konsumenten eller en av konsumenten utsedd tredje part tog emot den sista produkten. Näringsidkaren får vägra en enda beställning av flera produkter med olika leveransdatum, förutsatt att han tydligt informerade konsumenten om detta före beställningen. b. om leveransen av en produkt omfattar olika leveranser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, tog emot den sista leveransen eller den sista delen. c. vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, tog emot den sista produkten. vid leverans av tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium: 

Article 7 – Konsumenternas skyldigheter under ångerfristen

 1. Under ångerfristen ska konsumenten behandla produkten och dess förpackning med omsorg. Heshall endast packa upp eller använda produkten i den mån det är nödvändigt för att bedöma produktens art,egenskaper och effekt. Utgångspunkten här är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som i en butik.
 2. Konsumenten är endast ansvarig för den devalvering av produkten som är en följd av att han eller hon har hanterat produkten på annat sätt än vad som är tillåtet enligt punkt. 1.
 3. Konsumenten är inte ansvarig för produktens värdeminskning om näringsidkaren inte har gett honom all den information om ångerrätten som är obligatorisk enligt lag innan avtalet ingicks.

Article 8 – Konsumenter som utnyttjar sin ångerrätt och kostnaderna för detta.

 1. En konsument som vill utöva sin ångerrätt ska underrätta näringsidkaren om detta inom ångerfristen, med hjälp av förlagan till formuläret för ångerrätt eller på något annat otvetydigt sätt.
 2. Så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter den dag då rapporteringen ska ske enligt punkt. 1 ska konsumenten återlämna produkten eller överlämna den till (en företrädare för) näringsidkaren. Detta är inte nödvändigt om näringsidkaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. Konsumenten har under alla omständigheter iakttagit tidsfristen för återlämnande av varor om han skickar tillbaka produkten innan ångerfristen har löpt ut.
 3. Konsumenten returnerar produkten med alla relevanta tillbehör, om det är rimligt möjligt i ursprungligt skick och i originalförpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som näringsidkaren har tillhandahållit.
 4. Risken och bevisbördan för att utöva ångerrätten korrekt och i tid åligger konsumenten.
 5. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om näringsidkaren inte har förklarat att konsumenten skall stå för dessa kostnader eller om näringsidkaren visar att han eller hon är villig att själv stå för dessa kostnader, skall konsumenten inte vara skyldig att stå för kostnaderna för att returnera varan.
 6. Om en konsument utövar sin ångerrätt, är alla tilläggsavtal rättsligt upplösta.

Article 9 – Näringsidkarens skyldigheter i händelse av återkallelse

 1. Om näringsidkaren gör det möjligt för konsumenten att förklara sitt återkallande på elektronisk väg, ska näringsidkaren efter att ha mottagit en sådan förklaring skicka en omedelbar mottagningsbekräftelse.
 2. Näringsidkaren ska omedelbart ersätta konsumenten med alla betalningar, inklusive eventuella leveranskostnader som näringsidkaren tagit ut för den returnerade produkten, dock senast inom 14 dagar efter den dag då konsumenten anmälde ångerrätten. Utom i de fall då näringsidkaren har erbjudit sig att själv hämta produkten kan näringsidkaren skjuta upp återbetalningen tills han har mottagit produkten eller tills konsumenten bevisar att han har returnerat produkten, beroende på vad som inträffar först.
 3. Vid återbetalning ska näringsidkaren använda samma betalningsmetod som konsumenten ursprungligen använde, såvida inte konsumenten godkänner en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om konsumenten har valt ett dyrt leveranssätt i stället för det billigaste standardleveranssättet behöver näringsidkaren inte återbetala merkostnaderna för det dyrare sättet.

Article 10 – Att utesluta ångerrätten

Näringsidkaren kan utesluta ångerrätten för följande produkter och tjänster, men endast om näringsidkaren tydligt anger detta i samband med erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås:

 1. Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som har tillverkats på grundval av konsumentens specifika val eller beslut, eller som tydligt är avsedda för en specifik person;

Article 11 – Priset

 1. De priser som anges i erbjudanden om produkter eller tjänster inkluderar moms.

Article 12 – Tillhandahållande och genomförande

 1. Näringsidkaren ska iaktta största möjliga försiktighet när han tar emot och genomför beställningar av produkter och när han bedömer ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransplatsen anses vara den adress som konsumenten meddelar företaget.
 3. Med hänsyn till det som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att genomföra accepterade beställningar med effektiv snabbhet, dock senast inom 30 dagar, om inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen försenas eller om leveransen inte kan genomföras, eller endast delvis, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I detta fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuellt skadestånd.
 4. Efter upplösning i enlighet med föregående stycke ska näringsidkaren omedelbart betala tillbaka det belopp som konsumenten har betalat till konsumenten. 
 5. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger på näringsidkaren fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en representant som konsumenten tidigare har utsett och meddelat näringsidkaren, om inte annat uttryckligen har avtalats.

Article 13 – Betalning

 1. Om inget annat datum anges i avtalet eller i de kompletterande villkoren bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat löpa eller, om ingen ångerfrist har fastställts, inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna 14-dagarsperiod löpa dagen efter det att konsumenten fick bekräftelse på avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får det i de allmänna villkoren aldrig föreskrivas en förskottsbetalning på mer än 50 procent. Om förskottsbetalning föreskrivs kan konsumenten inte åberopa några som helst rättigheter i fråga om genomförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den föreskrivna förskottsbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera till näringsidkaren om eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahållits eller uppgivits. 
 4. Om en konsument underlåter att fullgöra sin betalningsskyldighet i tid, efter det att näringsidkaren har informerat konsumenten om den sena betalningen, har konsumenten 14 dagar på sig att fullgöra sin betalningsskyldighet. Om betalning inte sker inom denna 14-dagarsperiod ska lagstadgad ränta betalas på det utestående beloppet och näringsidkaren har rätt att ta ut skäliga utomrättsliga indrivningskostnader som han har ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till högst 15 % av obetalda belopp upp till 2 500 euro, 10 % för de följande 2 500 euro och 5 % för de följande 5 000 euro, med ett minimum på 40 euro. Näringsidkaren kan göra avsteg från dessa belopp och procentsatser på ett sätt som är fördelaktigt för konsumenten.

Article 14 – Klagomålsförfarandet

 1. Näringsidkaren har ett förfarande för klagomål, som har fått tillräcklig publicitet, och kommer att behandla ett klagomål i enlighet med detta förfarande för klagomål.
 2. En konsument som har upptäckt brister i genomförandet av ett avtal ska utan dröjsmål, i sin helhet och med tydliga beskrivningar, framföra eventuella klagomål till näringsidkaren.
 3. Klagomål som lämnas in till näringsidkaren ska besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om man räknar med att ett klagomål kommer att kräva en längre handläggningstid ska näringsidkaren svara inom 14 dagar, bekräfta mottagandet och ange när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar. 
 4. Konsumenten bör ge näringsidkaren en tidsfrist på minst fyra veckor för att lösa klagomålet i ett gemensamt samråd. Efter denna tidsperiod blir klagomålet en tvist som omfattas av systemet för tvistlösning.

Article 15 – Tvister

 1. Avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument och som omfattas av dessa allmänna villkor omfattas endast av nederländsk lag.
 2. Zoe karssen vill leverera högsta möjliga kvalitet. Om du har några klagomål kan du meddela oss per telefon, post eller e-post. Om du har gått igenom ett klagomålsförfarande, men vill lämna in ditt klagomål till ett annat organ, kan du göra det hos tvistlösningskommittén i den europeiska plattformen för tvistlösning: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Article 16 –Ytterligare eller andra bestämmelser

Ytterligare villkor eller villkor som skiljer sig från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och bör antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

 

Appendix I:

FÖRLAGA TILL BLANKETT FÖR ÅNGERRÄTT