Gratis verzenden & retourneren in BeNeLux

Privacybeleid & cookies

Informatie beveiligingsbeleid

Ons beveiligingsbeleid
Om haar bedrijfsdoelen te bereiken en te voldoen aan wettelijke en contractuele vereisten beveiligt Zoe Karssen gevoelige bedrijfsinformatie (waaronder begrepen informatie van klanten en persoonsgegevens, die aan ons zijn toevertrouwd) naar haar beste kunnen. Wij streven ernaar gevoelige bedrijfsinformatie tegen alle interne, externe, opzettelijke en onopzettelijke bedreigingen te beschermen die de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van die informatie zouden kunnen schaden. Alle medewerkers van de Zoe Karssen groep zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid en hebben hiervoor de steun van het Zoe Karssen Management.

Dit Informatie beveiligingsbeleid, tezamen met het Privacybeleid en de onderliggende procedures en werkinstructies leggen aan alle Zoe Karssen medewerkers de verplichtingen op om:

– gevoelige bedrijfsinformatie volgens bedrijfsvoorschrift te behandelen en op een veilige wijze te beheren om ongewenste openbaarmaking, wijziging of verlies te voorkomen;

– tekortkomingen en -incidenten in de beveiliging van informatie te kunnen herkennen en rapporteren. Bovendien ziet Zoe Karssen Management erop toe dat:
– informatie beveiligingsrisico’s continu worden gemonitord en maatregelen worden genomen om deze risico’s tot acceptabele niveaus terug te brengen;

– informatie beveiligingsprocedures en werkinstructies worden ontwikkeld, gecommuniceerd en nageleefd en uitgevoerd relevant werk wordt gedocumenteerd;

– informatiebeveiliging is ingebed in de organisatie en informatiebeveiligingstaken worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of uitbesteed aan gekwalificeerde derden;

– personeel op de hoogte wordt gebracht van wettelijke en contractuele vereisten met betrekking tot informatiebeveiliging en is getraind in het herkennen van de risico’s in het omgaan met persoonlijke informatie en bij het gebruik van e-mail en internet;

– gevoelige bedrijfsinformatie alleen beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt voor geauthenticeerd en geautoriseerd personeel wanneer en waar dit nodig is voor zakelijke doeleinden;

– IT systemen, netwerken en infrastructuren die gevoelige bedrijfsinformatie verwerken een lage complexiteit hebben, zijn ontworpen met beveiliging als uitgangspunt en naar behoren worden beschermd en beheerd;

– informatie beveiligingsincidenten en -zwakheden op een gestructureerde manier worden behandeld en worden gebruikt om onze beveiligingspositie continu te verbeteren;

– onafhankelijke audit en beoordeling zijn ingevoerd en worden gebruikt om kritische bedrijfsprocessen en de beveiliging van informatie continu te verbeteren;

– voor producten, diensten en taken die afkomstig zijn van of uitbesteed aan derden, de beveiliging van gevoelige bedrijfsinformatie contractueel is gegarandeerd en voldoet aan de wettelijke eisen;

Dit beleid is goedgekeurd door de CEO; het zal jaarlijks worden herzien en bijgewerkt in het geval van wijzigingen in toepasselijke wetgeving of het risicolandschap, zodat het ons vermogen om onze klanten veilig te bedienen blijft ondersteunen.

Met deze Privacy & Cookie verklaring informeren wij, Zoe Karssen, u over waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor zeker altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handelen.

Privacybeleid

Zoe Karssen waardeert de interesse die u in ons bedrijf, onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website zoekarssen.com of verwante communicatiekanalen, zoals onze sociale mediakanalen en blogs. Zoe Karssen levert mode producten aan consumenten via e-commerce platformen (zoals webwinkels) en onderhoudt deze voor informatievoorziening aan -en communicatie met- klanten en prospects.

Deze algemene verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Zoe Karssen kan vastleggen tijdens uw contacten met Zoe Karssen, zoals wanneer u onze websites bezoekt, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met onze afdeling verkoop, order processing, klantenservice, enzovoort.

Wij zullen u daarnaast een specifieke Kennisgeving presenteren op het moment dat wij persoonsgegevens van u nodig hebben. Hierin staat onder andere precies vermeld welke gegevens we van u vragen, voor welk doel wij die nodig hebben, hoe we ze beschermen, hoe lang we ze bewaren, met wie we ze delen en wat uw rechten zijn, onder meer om deze gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen en te laten verwijderen.

Waarom hebben we u uw persoonlijke gegevens nodig?

Wij kunnen u vragen uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

– Het verwerken van uw orders en het afrekenen in de webshop

– Het afleveren van door u bestelde producen

– Het op uw verzoek toesturen van informatie over Zoe Karssen producten en diensten

– Het met u delen van Zoe Karssen kanalen/pagina’s en blogs in sociale media

– Het onderhouden van de relatie met u als klant

– Het verbeteren van onze producten en diensten

– Het optimaliseren van onze klantenservice

– Het verbeteren van onze websites en social media kanalen

– Het beantwoorden van uw vragen

-Het oplossen van problemen met producten en het informeren over de status hiervan. Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek nadat het probleem of de vraag is beantwoord of opgelost

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Welke persoonlijke data wordt verzameld?

Tijdens uw interacties met Zoe Karssen, bijvoorbeeld door u te registreren op de Zoe Karssen website, of de Zoe Karssen-pagina’s te bezoeken kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen, zoals:

– Uw naam

– Uw e-mailadres

– Uw telefoonnummer

– Uw adres

– Uw geboortedatum

– Verdere Gegevens die in het kader van de zakelijke relatie noodzakelijk zijn

Daarnaast kunnen wij -afhankelijk van de cookie instellingen in uw browser- gegevens verzamelen over uw internet adres, systemen en activiteiten zoals:

– Het IP adres van de router waarmee u aan het internet bent verbonden

– Uw cookie-IDs

– Het type webbrowser dat u gebruikt

– De pagina’s die u op onze websites bezoekt

– Uw gebruik van en uw activiteiten op onze Zoe Karssen-pagina’s

Hoe komen wij aan uw persoonlijke gegevens?

Hiervoor zijn twee manieren, één waarbij u actief bent en één waarbij u passief bent. U kunt uw persoonsgegevens actief op meerdere manieren met Zoe Karssen delen, zoals:

– Een account aanmaken om u als klant van Zoe Karssen te registreren;

– U abonneren op een Zoe Karssen-nieuwsbrief;

– Communiceren met Zoe Karssen, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon met één van de medewerkers;

– By participating in Zoe Karssen events, or promotions;

– Via het deelnemen aan door Zoe Karssen georganiseerde tests of enquêtes.

Om uw persoonsgegevens passief te delen, kunt u uw internetbrowser zodanig instellen, dat cookies worden geaccepteerd. Web servers, ook de onze, genereren cookies, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Door deze later weer uit te lezen onthouden web servers op welke pagina u was, of u bent ingelogd, enzovoort. Onze cookies kunnen stukjes informatie bevatten die tot persoonsgegevens worden gerekend, zoals een uniek identificatienummer (ID), het IP adres van uw router en het type browser dat u gebruikt.

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen, alle of alleen bepaalde cookies, bijvoorbeeld functionele cookies, accepteert. Als u bezorgd bent om uw privacy bevelen wij u aan uw browser zo in te stellen dat alleen functionele cookies worden geaccepteerd. Wij vragen u bovendien expliciet of en zo ja welke cookies u van onze webserver wilt ontvangen. Als u al onze cookies in uw browser weigert, zullen bepaalde gedeelten van onze website(s) mogelijk niet of niet goed meer werken. U kunt zich dan bijvoorbeeld niet meer aanmelden voor de nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden door ons niet gecombineerd, uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier gedeeld of openbaar gemaakt. Zoe Karssen zal persoonsgegevens alleen vrijgeven op uw uitdrukkelijk verzoek of indien dit wettelijk is vereist. Zoe Karssen maakt gebruik van derde partijen voor het afhandelen van betalingen, voor het afleveren van bestelde producten, etc. Hiervoor moet Zoe Karssen met deze partijen bepaalde door u aan ons verstrekte persoonsgegevens delen. Waar Zoe Karssen gebruik maakt van zulke partijen (Verwerkers) zijn deze contractueel gebonden tot geheimhouding. Ook mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor wij deze hebben overhandigd.

Wat zijn uw privacy rechten?

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, blijven ze uw eigendom. In de Kennisgeving informeren wij u over uw precieze rechten; u heeft altijd recht uw gegevens in te zien, zodat u deze kunt laten bijwerken en wijzigen. Maar in de meeste gevallen kunt u ook uw gegevens laten verwijderen, ons verzoeken de verwerking te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Als wij u gevraagd hebben om toestemming voor het verzamelen van uw gegevens, kunt u die toestemming later altijd weer intrekken. U kunt uw rechten eenvoudig uitoefenen door op de Zoe Karssen website naar Account Instellingen te gaan en daar onder Privacy aan te geven welk recht u wilt uitoefenen. Ook kunt u een email sturen aan marketing@zoekarssen.com.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u met ons deelt bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk. Hoe lang dat is hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. Bij elke verwerking van persoonsgegevens vermelden wij het doel en de bewaartermijn in de Kennisgeving.

Sociale media

Op onze website komt u links naar de Zoe Karssen pagina’s op Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn en Youtube tegen. Na het aanklikken van zo’n link landt u op de pagina, die Zoe Karssen op het betreffende platform heeft. U kunt dan desgewenst inloggen met uw wachtwoord voor dit platform en ‘Volgen’ aanklikken. Afhankelijk van uw instellingen zult u dan op de hoogte worden gehouden van nieuwe posts van Zoe Karssen op dit platform. Het platform stuurt ook een melding met uw accountnaam naar Zoe Karssen. Zoe Karssen weet dan, dat u ons op dit platform volgt en kan uw publieke profiel op dit platform bekijken. Zoe Karssen is gebonden aan het privacy beleid van Sociale Media waaraan zij deelneemt en beveelt u aan hun privacyverklaringen door te nemen.

Links naar andere websites

Wanneer u de Zoe Karssen-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden niet beheerd door Zoe Karssen en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens door deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. Zoe Karssen maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, anonimiseren en versleutelen bepaalde typen gegevens, zoals gevoelige persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. Zoe Karssen maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, anonimiseren en versleutelen bepaalde typen gegevens, zoals gevoelige persoonsgegevens.

Waar en hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u nog vragen mocht hebben over de het privacybeleid van Zoe Karssen, dan kunt u contact met ons opnemen. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat u ons dat laat weten. Wij zien alle feedback als een middel om te leren en worden graag uitgedaagd uw negatieve ervaring om te zetten in een positieve!

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor moet u op de website van de AP een formulier invullen.

Onze Contactpersoon Privacy is Franklin Thielsch; u kunt hem bereiken via email: marketing@zoekarssen.com.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf en voor het laatst bijgewerkt op 22 september 2020.

Zoe Karssen opereert onder de handelsnaam Fashion Invest ZK B.V.

Cookies list

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Continue Shopping