Voorwaarden en Condities

ZOE KARSSEN - Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.org

Index

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant in geval van herroeping

Artikel 8 - Klanten die hun herroepingsrecht uitoefenen en de daaraan verbonden kosten

Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Klachtenprocedure

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten koopt door middel van een overeenkomst op afstand en een ondernemer of derde deze producten, digitale inhoud en/of diensten levert conform een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer;

 1. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 2. Consument: een natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel - daaronder begrepen e-mail - dat een consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die het latere gebruik of raadpleging daarvan vergemakkelijkt gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om een overeenkomst op afstand te Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten op afstand aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen een ondernemer en een consument die wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroepingsrecht: het Europese modelformulier voor herroepingsrecht dat is opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. De ondernemer is niet verplicht Bijlage I te verstrekken indien de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van de overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

Naam handelaar: Zoe Karssen, handelend onder naam van Fashion Invest ZK B.V.

Geregistreerd adres : Leidsevaartweg 1F, 2106 NA, Heemstede, Nederland
Telefoon : +31232052199
Email : info@zoekarssen.com
Kamer van Koophandel nummer : 74440330
BTW-identificatienummer : NL859900356B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal de consument uiterlijk bij de levering van een product, dienst of digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen, meesturen:a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan ;b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht ;c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop ;d. de prijs, inclusief alle belastingen, van het product, de dienst of de digitale inhoud; de leveringskosten, voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand ;e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is ;f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor het herroepingsrecht.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van ontbinding, maar de consument is niet verplicht deze reden(en) op te geven.
 2. De in lid. 1 gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:a. indien de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De handelaar kan één bestelling van verschillende producten met verschillende leveringsdata weigeren, mits hij de consument daarvan vóór het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gebracht.b. indien de levering van een product uit verschillende leveringen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen.Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

 1. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts op dezelfde wijze mag hanteren en inspecteren als hij dat in een winkel zou mogen.
 2. De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het feit dat hij het product op een andere dan de in lid 1 toegestane wijze heeft gehanteerd. 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product wanneer de handelaar hem niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 8 - Consumenten die hun herroepingsrecht uitoefenen en de daaraan verbonden kosten

 1. 1. De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt dit binnen de herroepingstermijn aan de handelaar door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of op een andere ondubbelzinnige wijze.
 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na de in lid 1 bedoelde dag van de melding, zendt de consument het product terug. 1. zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) de handelaar. Dit is niet nodig indien de handelaar heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de terugzendtermijn in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door de handelaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berusten bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien de handelaar niet heeft verklaard dat de consument deze kosten zal dragen of indien de handelaar zich bereid verklaart deze kosten zelf te dragen, dan is de consument niet aansprakelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.
 6. Wanneer een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping

 1. Indien de handelaar de consument de mogelijkheid biedt zijn herroeping langs elektronische weg te melden, stuurt hij na ontvangst van een dergelijke melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De handelaar vergoedt de consument onverwijld alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die de handelaar in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Behalve in gevallen waarin de handelaar heeft aangeboden het product zelf terug te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Voor eventuele terugbetaling gebruikt de handelaar hetzelfde betaalmiddel als de consument aanvankelijk heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een ander betaalmiddel. De terugbetaling is gratis voor de consument.
 4. Indien de consument voor een dure methode van levering heeft gekozen in plaats van voor de goedkoopste standaardlevering, hoeft de handelaar de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitsluiten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en tot stand zijn gekomen op basis van een uitdrukkelijke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;

Artikel 11 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden geen andere termijn is vastgesteld, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn, of bij gebreke van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst voor de verlening van een dienst gaat deze termijn van 14 dagen in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft hij nadat de ondernemer hem op de hoogte heeft gesteld van de te late betaling, 14 dagen de tijd om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen; indien betaling binnen deze 14-dagen-termijn uitblijft, is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en heeft de ondernemer het recht om de door hem gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen ten hoogste: 15% van de onbetaalde bedragen tot €2.500; 10% over de volgende €2.500; en 5% over de volgende €5.000, met een minimum van €40. De handelaar kan in het voordeel van de consument afwijken van deze bedragen en percentages.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. De consument die tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst heeft geconstateerd, dient de klacht onverwijld, volledig en duidelijk omschreven in bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer een termijn van ten minste 4 weken te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na het verstrijken van deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten gesloten tussen een ondernemer en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Zoe karssen willen de hoogst mogelijke kwaliteit leveren. Mocht u toch klachten hebben, laat het ons dan weten via telefoon, post of e-mail. Heeft u een klachtenprocedure doorlopen, maar wilt u uw klacht voorleggen aan een andere instantie, dan kan dat bij de Geschillencommissie van het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I:

MODELFORMULIER VOOR HET HERROEPINGSRECHT