Gratis verzending & gratis retourneren

ZOE KARSSEN - Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.org


Deze Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.org zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.


Index:

Artikel 1 - DefinitiesArtikel

2 - Identiteit van de handelaar Artikel

3 - Toepasselijkheid Artikel

4 - Het aanbod Artikel

5 - De overeenkomst Artikel

6 - Herroepingsrecht Artikel

7 - Verplichtingen van de klant in geval van herroepingArtikel

8 - De klant die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de kosten daarvan

9 - Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping Artikel

10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht Artikel

11 - De prijs Artikel

12 - Uitvoering van de overeenkomst en extra garantie Artikel

13 - Levering en uitvoering Artikel

14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel

15 - BetalingArtikel

16 - Klachtenregeling Artikel

17 - GeschillenArtikel

18 - FiliaalgarantieArtikel

19 - Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel

20 - Wijziging van de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten, digitale inhoud en/of diensten afneemt via een overeenkomst op afstand en een ondernemer of een derde deze producten, digitale inhoud en/of diensten levert conform een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;
 2. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: een natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel - daaronder begrepen e-mail - dat een consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die het latere gebruik of raadpleging daarvan vergemakkelijkt gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand
 9. Ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen een ondernemer en een consument die wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
 11. Modelformulier voor herroepingsrecht: het Europese modelformulier voor herroepingsrecht dat is opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. De ondernemer is niet verplicht Bijlage I te verstrekken indien de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van de overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar


Naam handelaar : Zoe Karssen B.V., handelend onder de naam Atleisure B.V.

Geregistreerd adres : Luzernestraat 2, 2153 GN, Nieuw-Vennep

Telefoon : +31 20 894 3350

Email : Binnen 24 uur

Maandag t/m donderdag : 09:30-17:30 uur

Vrijdag : 09:30-17:00 uur

Zaterdag & Zondag : Gesloten

Emailadres : info@zoekarssen.com

Kamer van Koophandel nummer:

BTW-identificatienummer :

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal de consument uiterlijk bij de levering van een product, dienst of digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht informatie over garanties en bestaande service na aankoop;d. de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud; de leveringskosten, voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor het herroepingsrecht.
 6. In geval van een overeenkomst voor langere duur is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht


Bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van ontbinding, maar de consument is niet verplicht deze reden(en) op te geven.
 2. De in lid. 1 gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:a. indien de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan één bestelling van verschillende producten met verschillende leveringsdata weigeren, mits hij de consument hiervan vóór het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gesteld.b. indien de levering van een product uit verschillende leveringen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 3. De consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende een periode van ten minste veertien dagen. De handelaar mag een consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht zijn reden(en) op te geven.
 4. De in lid 3 genoemde termijn gaat in op de dag na die van de ontbinding. Verlengde herroepingstermijn voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd in het geval een consument niet is geïnformeerd over het herroepingsrecht:
 5. Indien de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt of het modelformulier niet is verstrekt, loopt de herroepingstermijn af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk op grond van de vorige leden van dit artikel vastgestelde herroepingstermijn.
 6. Indien de handelaar de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de begindatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

 1. Tijdens de herroepingstermijn gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts op dezelfde wijze mag hanteren en inspecteren als hij dat in een winkel zou mogen.
 2. De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het feit dat hij het product op een andere dan de in lid 1 toegestane wijze heeft gehanteerd. 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product wanneer de handelaar hem niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 8 - Consumenten die hun herroepingsrecht uitoefenen en de daaraan verbonden kosten

 1. 1. De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt dit binnen de herroepingstermijn aan de handelaar door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of op een andere ondubbelzinnige wijze.
 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na de in lid 1 bedoelde dag van de melding, zendt de consument het product terug. 1. zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) de handelaar. Dit is niet nodig indien de handelaar heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de terugzendtermijn in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door de handelaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berusten bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien de handelaar niet heeft verklaard dat de consument deze kosten zal dragen of indien de handelaar zich bereid verklaart deze kosten zelf te dragen, dan is de consument niet aansprakelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.
 6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verleende dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt, gedurende de herroepingsperiode in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid worden uitgevoerd, is de consument de handelaar een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat de handelaar op het moment van herroeping heeft uitgevoerd, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt - in een beperkt volume of hoeveelheid - of voor de levering van stadsverwarming, indien:a. de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de bij herroeping verschuldigde kosten of het modelformulier voor het herroepingsrecht heeft verstrekt, of:b. de consument niet uitdrukkelijk heeft gevraagd naar het begin van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming gedurende de herroepingstermijn.
 8. De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wanneer:a. hij er vóór de levering niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn;b. hij bij het verlenen van zijn toestemming niet heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht heeft verloren; ofc. de handelaar heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping

 1. Indien de handelaar de consument de mogelijkheid biedt zijn herroeping langs elektronische weg te melden, stuurt hij na ontvangst van deze melding een onmiddellijke ontvangstbevestiging.
 2. De handelaar vergoedt de consument onverwijld alle betaalde bedragen, inclusief eventuele leveringskosten die de handelaar in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Behalve in gevallen waarin de handelaar heeft aangeboden het product zelf terug te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Voor eventuele terugbetaling gebruikt de handelaar hetzelfde betaalmiddel als de consument aanvankelijk heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een ander betaalmiddel. De terugbetaling is gratis voor de consument.
 4. Indien de consument voor een dure methode van levering heeft gekozen in plaats van voor de goedkoopste standaardlevering, hoeft de handelaar de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitsluiten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij een handelaar producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt op een veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige voltooiing van de dienst, maar alleen indien: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard zijn herroepingsrecht te hebben verloren zodra de handelaar de overeenkomst volledig had voltooid;
 4. Pakketreizen, vakantiepakketten en rondreispakketten als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten met betrekking tot personenvervoer;
 5. Overeenkomsten betreffende diensten die toegang verschaffen tot logies, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde termijn of periode van uitvoering is bedongen en anders dan ten behoeve van logies, vervoer van goederen, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten betreffende vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is bepaald;
 7. Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een specifieke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die aan snel bederf onderhevig zijn of waarvan de houdbaarheid beperkt is;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na de levering werd verbroken;
 10. Producten die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de handelaar geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-/video-opnamen en computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen indien:
  a. de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en
  b. de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht heeft verloren.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als extra garantie aangeboden regeling kan nimmer afbreuk doen aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van een handelaar, zijn leverancier, zijn importeur of een fabrikant die een consument meer rechten of vorderingen biedt dan die waarin de wet voorziet, voor het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in de eerste twee leden kan de consument:- deze te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;- deze opzeggen op dezelfde wijze als deze is aangegaan;- deze altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.Verlenging
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend voor een bepaalde duur worden verlengd of vernieuwd.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval van een overeenkomst tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement), wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.Looptijd8. 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden geen andere termijn is vastgesteld, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn, of bij gebreke van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst voor de verlening van een dienst gaat deze termijn van 14 dagen in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft hij nadat de ondernemer hem op de hoogte heeft gesteld van de te late betaling, 14 dagen de tijd om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen; indien betaling binnen deze 14-dagen-termijn uitblijft, is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en heeft de ondernemer het recht om de door hem gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen ten hoogste: 15% van de onbetaalde bedragen tot €2.500; 10% over de volgende €2.500; en 5% over de volgende €5.000, met een minimum van €40. De handelaar kan in het voordeel van de consument afwijken van deze bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. 2. De consument die tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst heeft geconstateerd, dient de klacht onverwijld, volledig en duidelijk omschreven in bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.orgThe. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer een termijn van ten minste 4 weken te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na het verstrijken van deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen een ondernemer en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen zowel door de consument als de ondernemer, met inachtneming van het hierna bepaalde, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst onverwijld aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Indien de klacht niet tot een oplossing leidt, moet het geschil uiterlijk 12 maanden nadat de consument zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan die afspraak gebonden. Bij voorkeur stelt de consument de ondernemer hiervan eerst op de hoogte.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument op schriftelijk verzoek van de ondernemer daarbij aangeven of hij een overeenkomst heeft gesloten, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Indien de consument de ondernemer niet binnen een termijn van vijf weken in kennis stelt van zijn keuze, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. Uitspraken van de Geschillencommissie geschieden onder de voorwaarden zoals gesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie hebben de vorm van een bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat de commissie het geschil op een zitting heeft behandeld en een einduitspraak heeft gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere bevoegde geschillencommissie bestaat die erkend is of die is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), is de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd te oordelen over geschillen die in hoofdzaak betrekking hebben op de wijze van verkoop of op dienstverlening op afstand. Voor alle overige geschillen is dit de andere geschillencommissie die door de SGC is erkend of bij het Kifid is aangesloten.

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de verplichtingen van haar leden met betrekking tot aan hen door de Geschillencommissie Thuiswinkel opgelegde bindende adviezen, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing voor te leggen aan de rechter. In geval van toetsing door de rechter eindigt de opschorting van de garantie en treedt de garantie weer in werking zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, waarbij de rechter het bindend advies verbindend heeft verklaard. Tot een maximum bedrag van €10.000,- per bindend advies zal Thuiswinkel.org dit bedrag aan de consument uitkeren. Bij bedragen hoger dan €10.000,- per bindend advies, wordt het bedrag van €10.000,- uitgekeerd. Voor zover het bedrag hoger is dan €10.000,-, is Thuiswinkel.org verplicht zich in redelijkheid voldoende in te spannen om het lid te bewegen het bindend advies na te komen.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep op Thuiswinkel.org doet en zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Voor zover de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument de mogelijkheid geboden zijn vordering op de ondernemer boven het bedrag van €10.000,- over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling van de vordering in rechte zal vragen.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen na overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat wanneer wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod van kracht zijn, de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org

Postbus 7001, 6710 CB EDE, Nederland.


Rechten kunnen slechts worden ontleend aan de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden.

Bijlage I: Modelformulier voor herroepingsrecht

Modelformulier voor herroepingsrecht

(dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:
[naam handelaar]
[geografisch adres van de handelaar]
[faxnummer van de handelaar, indien beschikbaar]
[e-mailadres of elektronisch adres van de handelaar].

- Ik/wij* deel/delen u hierbij mede dat, met betrekking tot onze overeenkomst betreffende
De verkoop van de volgende producten: [beschrijving van het product}*
De levering van de volgende digitale inhoud: [beschrijving van de digitale inhoud]*
De levering van de volgende dienst: [beschrijving van de dienst]*

Ik/wij* maak/maken gebruik van ons herroepingsrecht.

- Besteld op*/ontvangen op* [datum van bestelling van diensten of ontvangst van goederen]
- [naam consument(en)]- [adres consument(en)]
- Handtekening van de consument(en)] (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend)

*Verwijder of verstrek aanvullende informatie, indien van toepassing.

Dutch
Dutch