Vilkår og betingelser

ZOE KARSSEN - Generelle vilkår og betingelser for Thuiswinkel.org

 

Index

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Den erhvervsdrivendes identitet

Artikel 3 - Anvendelighed

Artikel 4 - Udbuddet

Artikel 5 - Kontrakten

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Kundens forpligtelser i tilfælde af fortrydelse

Artikel 8 - Kunder, der gør brug af deres fortrydelsesret, og de dermed forbundne omkostninger

Artikel 9 - De erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af fortrydelsesret

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Artikel 11 - Prisen

Artikel 12 - Aftalens opfyldelse

Artikel 13 - Levering og gennemførelse

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Klageprocedure

Artikel 16 - Tvister

Artikel 17 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Artikel 1 - Definitioner

Følgende definitioner gælder i disse vilkår og betingelser: 1. Supplerende aftale: En aftale, hvor en forbruger erhverver produkter via en fjernsalgsaftale, og en erhvervsdrivende eller en tredjepart leverer disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i overensstemmelse med en aftale mellem denne tredjepart og den erhvervsdrivende;
 1. Fortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken en forbruger kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 2. Forbruger: en fysisk person, hvis handlinger ikke udføres med henblik på at opnå mål, der er forbundet med udøvelse af en erhvervsmæssig eller forretningsmæssig virksomhed;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form;
 5. Transaktion med lang løbetid: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvor forpligtelsen til at levere og/eller købe er spredt over en længere periode;
 6. Varigt medium: ethvert middel - herunder e-mails - der gør det muligt for en forbruger eller erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det lettere at anvende eller konsultere dem i fremtiden i en periode, der svarer til det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som gør det lettere at reproducere de lagrede oplysninger i uændret form8 . Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at frafalde en fjernsalgsaftale inden for fortrydelsesfristen;
 7. Fortrydelsesret: en forbrugers mulighed for at frafalde en fjernsalgsaftale inden for fortrydelsesfristen;
 8. Forhandler: en fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter på afstand;
 9. Fjernsalgsaftale: en aftale, der indgås mellem en erhvervsdrivende og en forbruger inden for rammerne af et system til fjernsalg af varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvor der helt eller delvist gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation frem til og med det tidspunkt, hvor aftalen indgås;
 10. Modelformular for fortrydelsesret: den europæiske modelformular for fortrydelsesret, der er indeholdt i bilag I til disse vilkår og betingelser. Den erhvervsdrivende er ikke forpligtet til at fremlægge bilag I, hvis forbrugeren ikke har nogen fortrydelsesret med hensyn til sin bestilling;
 11. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til kommunikation vedrørende den erhvervsdrivendes tilbud og indgåelse af en aftale, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende behøver at være på samme sted på samme tid.

Artikel 2 - Den erhvervsdrivendes identitet

Name trader: Zoe Karssen, operating under name of Fashion Invest ZK B.V.

Registered address : Leidsevaartweg 1F, 2106 NA, Heemstede, The Netherlands
Telephone : +31232052199
Email : info@zoekarssen.com 
 Chamber of Commerce number: 74440330 
VAT identification number : NL859900356B01 

Artikel 3 - Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra en erhvervsdrivende og for alle fjernsalgsaftaler, der er indgået mellem en erhvervsdrivende og en forbruger.

Forud for indgåelsen af en fjernsalgsaftale vil forbrugeren få adgang til teksten til disse almindelige forretningsbetingelser. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal den erhvervsdrivende, inden fjernsalgsaftalen indgås, oplyse, på hvilken måde de almindelige forretningsbetingelser er tilgængelige til gennemsyn hos den erhvervsdrivende, og at de vil blive sendt gratis til forbrugeren så hurtigt som muligt på dennes anmodning.

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, skal forbrugeren i modsætning til det foregående stykke, og inden fjernsalgsaftalen indgås, modtage teksten til disse almindelige forretningsbetingelser elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre dem på et varigt databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal den erhvervsdrivende, inden fjernsalgsaftalen indgås, angive, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning sendes gratis til forbrugeren, enten elektronisk eller på anden måde.

I tilfælde, hvor der ud over disse almindelige forretningsbetingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesrelaterede vilkår og betingelser, finder stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende betingelse, der er mest fordelagtig for ham i tilfælde af uforenelige almindelige forretningsbetingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt nævnt i tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende anvender illustrationer, skal disse være en sand gengivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Den erhvervsdrivende er ikke bundet af åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet.

Ethvert tilbud indeholder oplysninger, der gør det klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accept af tilbuddet.

Artikel 5 - Kontrakten

Aftalen indgås, med forbehold af det i stk. 4 fastsatte, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og de betingelser, der er fastsat heri, er opfyldt.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Forbrugeren kan ophæve aftalen, så længe denne accept ikke er blevet bekræftet af den erhvervsdrivende.

Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer den erhvervsdrivende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data, og han sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, træffer den erhvervsdrivende passende sikkerhedsforanstaltninger.

Den erhvervsdrivende kan - inden for de lovbestemte rammer - indhente oplysninger om forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser samt om forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis disse undersøgelser giver den erhvervsdrivende en rimelig begrundelse for at afvise at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller at gøre gennemførelsen heraf afhængig af særlige betingelser.

Den erhvervsdrivende sender senest ved levering af et produkt, en tjenesteydelse eller digitalt indhold følgende oplysninger til en forbruger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på et tilgængeligt varigt medium:a. adressen på den erhvervsdrivendes forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager ;b. betingelserne for, at forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, og hvordan dette kan ske, eller en klar erklæring om udelukkelse fra fortrydelsesretten ;c. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice ;d. prisen, herunder alle afgifter på produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold; leveringsomkostningerne, for så vidt det er relevant, og metoden for betaling, levering eller gennemførelse af fjernsalgsaftalen ;e. betingelserne for at opsige aftalen, hvis aftalens varighed overstiger et år, eller hvis den er tidsubegrænset ;f. hvis forbrugeren har en fortrydelsesret, standardformularen for fortrydelsesret.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkterne

Ved køb af produkter har en forbruger ret til at ophæve en aftale uden begrundelse inden for en periode på mindst 14 dage. Den erhvervsdrivende har ret til at spørge forbrugeren om grunden til denne opløsning, men forbrugeren er ikke forpligtet til at angive sin(e) grund(er).

Den periode, der er fastsat i stk. 1 begynder dagen efter, at forbrugeren eller en af forbrugeren udpeget tredjemand, der ikke er transportør, har modtaget produktet, eller: a. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter: den dag, hvor forbrugeren eller en af forbrugeren udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Den erhvervsdrivende kan afvise en enkelt bestilling af flere produkter med forskellige leveringsdatoer, forudsat at han klart har informeret forbrugeren herom forud for bestillingsprocessen.b. hvis leveringen af et produkt omfatter forskellige leverancer eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af forbrugeren udpeget tredjemand modtog den sidste levering eller den sidste del;c. ved aftaler om regelmæssig levering af produkter i en given periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af forbrugeren udpeget tredjemand modtog det sidste produkt.Ved levering af tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium:

Artikel 7 - Forbrugernes forpligtelser i fortrydelsesperioden

I fortrydelsesperioden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere produktets art, egenskaber og virkning. Udgangspunktet er her, at forbrugeren kun må håndtere og undersøge produktet på samme måde, som han ville have lov til i en butik.

Forbrugeren er kun ansvarlig for den værdiforringelse af produktet, der er en følge af, at han håndterer produktet på en anden måde end tilladt i stk. 1.

Forbrugeren er ikke ansvarlig for produktets værdiforringelse, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet ham alle de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, inden aftalen blev indgået.

Artikel 8 - Forbrugere, der gør brug af deres fortrydelsesret, og de dermed forbundne omkostninger

 1. En forbruger, der ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal inden for fortrydelsesfristen meddele dette til den erhvervsdrivende ved hjælp af standardformularen for fortrydelsesret eller på en anden utvetydig måde.
  Så hurtigt som muligt, dog senest 14 dage efter den i stk. 1, skal forbrugeren returnere produktet eller aflevere det til (en repræsentant for) den erhvervsdrivende. Dette er ikke nødvendigt, hvis den erhvervsdrivende har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt fristen for tilbagelevering af varer, hvis han sender varen tilbage, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
  Forbrugeren returnerer produktet med alt relevant tilbehør, så vidt muligt i original stand og emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare anvisninger, som den erhvervsdrivende har givet ham.
  Risikoen og bevisbyrden for at udøve fortrydelsesretten korrekt og rettidigt påhviler forbrugeren.
  Forbrugeren bærer de direkte omkostninger i forbindelse med returnering af produktet. Hvis den erhvervsdrivende ikke har erklæret, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis den erhvervsdrivende erklærer sig villig til selv at bære disse omkostninger, er forbrugeren ikke forpligtet til at bære omkostningerne ved returnering af varen.
  Hvis en forbruger gør brug af sin fortrydelsesret, er alle tillægsaftaler juridisk opløst.

Artikel 9 - De erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

Hvis den erhvervsdrivende gør det muligt for en forbruger at erklære sin fortrydelsesret elektronisk, sender han straks efter modtagelsen af en sådan erklæring en bekræftelse på modtagelsen.

Den erhvervsdrivende tilbagebetaler straks alle betalinger til forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som den erhvervsdrivende har opkrævet for det returnerede produkt, dog senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren har anmeldt fortrydelsen. Bortset fra de tilfælde, hvor den erhvervsdrivende har tilbudt selv at hente produktet, kan han udsætte tilbagebetalingen, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren beviser, at han har returneret produktet, afhængigt af hvad der sker først.

Ved enhver tilbagebetaling anvender den erhvervsdrivende den samme betalingsmetode, som forbrugeren oprindeligt anvendte, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.

Hvis forbrugeren har valgt en dyr leveringsmetode frem for den billigste standardlevering, skal den erhvervsdrivende ikke refundere de ekstra omkostninger ved den dyrere leveringsmetode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke fortrydelsesretten for følgende produkter og tjenesteydelser, men kun hvis den erhvervsdrivende klart har angivet dette i forbindelse med tilbuddet eller i det mindste i god tid inden kontraktens indgåelse:

Produkter, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikeret og fremstillet på grundlag af en forbrugers specifikke valg eller beslutning, eller som klart er bestemt til en bestemt person;

Artikel 11 - Prisen

 1. De priser, der er anført i tilbud på produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.

Artikel 12 - Levering og gennemførelse

Den erhvervsdrivende skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og gennemførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.

Leveringsstedet anses for at være den adresse, som forbrugeren oplyser virksomheden om.

Under hensyntagen til det, der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil virksomheden gennemføre accepterede ordrer med effektiv hurtighed, dog senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis leveringen ikke eller kun delvis kan gennemføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.

Efter opløsning i henhold til det foregående afsnit tilbagebetaler den erhvervsdrivende straks det beløb, som forbrugeren har betalt, til forbrugeren.

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne påhviler den erhvervsdrivende indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en repræsentant, som forbrugeren tidligere har udpeget og meddelt den erhvervsdrivende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 13 - Betaling

Hvis der ikke er fastsat en anden dato i aftalen eller i de supplerende betingelser, skal beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest 14 dage efter fortrydelsesfristens begyndelse eller, hvis der ikke er fastsat nogen fortrydelsesfrist, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne 14-dages frist at løbe fra dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.

Ved salg af varer til forbrugere må der i de almindelige forretningsbetingelser aldrig fastsættes en forudbetaling på over 50%. Hvis der er fastsat forudbetaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen som helst rettigheder gældende i forbindelse med gennemførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er blevet foretaget.

Forbrugeren er forpligtet til straks at meddele den erhvervsdrivende eventuelle ukorrekte betalingsoplysninger, der er givet eller angivet.

Hvis en forbruger ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) rettidigt, efter at den erhvervsdrivende har informeret forbrugeren om den forsinkede betaling, har forbrugeren 14 dage til at opfylde sin betalingsforpligtelse; hvis betalingen ikke er foretaget inden for denne 14-dagesperiode, skal der betales lovbestemte renter af det skyldige beløb, og den erhvervsdrivende har ret til at opkræve rimelige udenretslige inkassoomkostninger, som han har afholdt. Disse inkassoomkostninger udgør højst: 15 % af ubetalte beløb op til 2 500 EUR, 10 % over de næste 2 500 EUR og 5 % over de næste 5 000 EUR, med et minimum på 40 EUR. Den erhvervsdrivende kan fravige disse beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

Artikel 14 - Klageprocedure

Den erhvervsdrivende har en klageprocedure, som er blevet tilstrækkeligt offentliggjort, og vil behandle en klage i overensstemmelse med denne klageprocedure.

En forbruger, der har opdaget mangler ved gennemførelsen af en aftale, skal straks indgive en klage til den erhvervsdrivende i sin helhed og med klare beskrivelser.

Klager, der indgives til den erhvervsdrivende, besvares inden for en frist på 14 dage regnet fra datoen for modtagelsen. Hvis det forventes, at en klage vil kræve en længere behandlingstid, skal den erhvervsdrivende svare inden for 14 dage og bekræfte modtagelsen og angive, hvornår forbrugeren kan forvente et mere udførligt svar.

Forbrugeren bør give den erhvervsdrivende en frist på mindst 4 uger til at løse klagen i fælles samråd. Efter dette tidsrum bliver klagen en tvist, som er omfattet af ordningen for bilæggelse af tvister.

Artikel 15 - Tvister

Aftaler, der indgås mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, og som er omfattet af disse generelle vilkår og betingelser, er kun underlagt nederlandsk lovgivning.

Zoe karssen ønsker at levere den højest mulige kvalitet. Hvis du har klager, bedes du give os besked pr. telefon, post eller e-mail. Hvis du har gennemgået en klageprocedure, men gerne vil indgive din klage til en anden instans, kan du gøre det hos Disputes Committee of the European ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 16 - Supplerende eller andre bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren, og bør noteres skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugerne kan opbevare dem på en let tilgængelig måde på et varigt medium.

 

Appendix I:

MODEL FORM FOR RIGHT OF WITHDRAWAL